ธอส.ประชุมผู้บริหารสัญจร มุ่งสู่พันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน เป็นของตัวเอง

Categories : Finance

Public : 08/21/2022

ธอส.จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังนโยบายและการดำเนินงานสำคัญของธนาคารในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ มุ่งสู่เป้าหมายสินเชื่อที่ 2.26 แสนล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/ภาค/ศูนย์ ผู้จัดการเขต/สาขาทั่วประเทศ และผู้ปฏิบัติงานธนาคารเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและการดำเนินงานสำคัญของธนาคารในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 อาทิ แนวทางการบรรลุเป้าหมายสินเชื่อในปี 2565 ที่จำนวน 226,000 ล้านบาท โดยล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สามารถปล่อยได้แล้วกว่า 157,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 70% ของเป้าหมาย การตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และช่วยให้ลูกค้าได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบี้ยในอนาคตตามพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน การพัฒนา Mobile Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ธนาคารปี 2566-2570 เป็นต้น พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ข้อเสนอในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหารสัญจรดังกล่าวจัดขึ้น ณ ร.ร. JW Marriott จ.ภูเก็ต