บสย.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ปี 64 องค์กรต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสัดส่วนวงเงินที่จัดหาได้จาก SME

Categories : Finance

Public : 08/21/2022

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 องค์กรต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสัดส่วนวงเงินที่จัดหาได้จาก SME สูงสุดลำดับ 2 สัดส่วน 86.45% ในงาน SME – GP Day “รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย” สนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของ บสย. สูงสุดอีกรางวัลหนึ่ง ภายใต้แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs “บสย. พร้อมช่วย“ สนับสนุนการจัดจัดซื้อจัดจ้างใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการ SMEs ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของ บสย. ซึ่งได้แสดงบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าระบบที่ถูกต้อง ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของ สสว.

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การคัดเลือก และเจตนารมณ์ของการมอบโล่รางวัล ของ สสว. ได้วางเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ให้จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจาก SME ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ Thai SME GP ของ สสว. ซึ่งพบว่าในปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดรวม 43,593 หน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน พิจารณาจากมูลค่าที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME เกิน 100 ล้านบาท โดยทำการวิเคราะห์ผลของการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ใน 2 มิติ คือ

1.มิติจำนวนเงิน พิจารณาจากมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม

2. มิติสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ซึ่งจะพิจารณาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 3 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มผลจากการพิจารณาได้มอบโล่เกียรติคุณให้ บสย. ในมิติสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจาก SMEs และเป็นองค์กรต้นแบบเพียงหนึ่งเดียวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับกระทรวงการคลัง ประจำปี 2564

“ในฐานะที่ บสย. เป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ได้ยึดแนวนโยบายการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการค้ำประกันสินเชื่อ และ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนและการช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง “