CPF Greenfarm เลี้ยงหมูปลอดสาร เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สร้างสุขชุมชนอย่างยั่งยืน

Categories : Update News, ESG News

Public : 08/29/2022

ตามไปดู CPF Greenfarm เลี้ยงหมูปลอดสาร เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สร้างสุขชุมชนอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหลักของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลักดันให้ฟาร์มสุกรทุกแห่งของบริษัทฯ และฟาร์มของเกษตรกรในโครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่ง เป็น “กรีนฟาร์ม” ที่นอกจากผลิตเนื้อหมูปลอดสาร ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นตัวอย่างของภาคปศุสัตว์ที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน มาตรฐานฟาร์มสีเขียว หรือ กรีนฟาร์ม (CPF Greenfarm) ฟาร์มสุกรรักษ์โลกของบริษัท เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นให้กระบวนการเลี้ยงไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน และสามารถประหยัดพลังงานได้ โดยซีพีเอฟได้ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูในโรงเรือนระบบปิดปรับอากาศ ด้วยการระเหยของน้ำ หรือ Evaporative Cooling System (EVAP) ที่นอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกที่ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันได้แล้ว ยังควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้เหมาะกับความต้องการของหมู ทำให้อยู่สบาย จึงมีสุขภาพดี อัตราการเจริญเติบโตและผลผลิตดีขึ้น ที่สำคัญยังป้องกันโรคจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่เลี้ยงได้ นอกจากนี้ ยังนำนวัตกรรมส้วมน้ำ ที่ช่วยลดกลิ่น ลดการใช้น้ำจากธรรมชาติ รวมทั้งระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือน ที่ช่วยลดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณฟาร์มและพื้นที่ว่างระหว่างโรงเรือน เพิ่มความร่มรื่น ลดความร้อน และลดการใช้พลังงานในระบบ EVAP สำหรับทำความเย็นในโรงเรือนด้วย จากนั้นของเสียทั้งหมด จะเข้าสู่ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) ที่ CPF พัฒนาขึ้น เพื่อจัดการของเสียจากการเลี้ยงหมูอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนอกจากลดปัญหาเรื่องกลิ่น ยังเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนได้ 50-80% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ 370,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ต่อยอดความสำเร็จจากระบบ Biogas สู่การใช้ระบบโซล่าเซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม และขยายผลสู่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ “โซลาร์ฟาร์ม” โดยมี 5 ฟาร์มนำร่อง รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 1.3 เมกะวัตต์ และขยายสู่เฟส 2 อีก 6 ฟาร์ม รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 1.25 เมกะวัตต์ ซึ่งในอนาคตจะขยายไปยังฟาร์มอื่นๆ ต่อไป ฟาร์มสุกรของ CPF ทุกแห่ง มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่การผลิต ด้วยหลักการ 3Rs คือ “Reduce” ลดปริมาณการใช้น้ำ “Recycle” นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว และ “Reuse” นำน้ำมาใช้ซ้ำ โดยนำน้ำจากระบบ Biogas ที่ผ่านการบำบัดจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพำกลับมาใช้ ช่วยลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ สำหรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เรียกว่า “น้ำปุ๋ย” นำไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น รดสนามหญ้า ต้นไม้ และแปลงปลูกผักปลอดสาร ตลอดจนนำน้ำมาผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้งเพื่อล้างโรงเรือน นอกจากนี้ ยังจัด “โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่ชุมชน” มาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อแบ่งปันให้เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตเร็ว ผลผลิตดี มีปริมาณเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ CPF ที่ร่วมเป็นหนึ่งในสังคมช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืน คลิกชม Clip VDO >> https://www.youtube.com/watch?v=t8hJq1wC5RM