EXIM BANK หารือธนาคารพัฒนาเอเชีย พัฒนาโครงการ Green Financing

Categories : Update News, Finance

Public : 08/29/2022
  ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พบปะหารือกับนายอาเหม็ด เอ็ม ซาอิด รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) นายอานุช เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทน ADB ประจำประเทศไทย และนายเจย์ รูพ รองผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทน ADB ประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ Green Financing ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน รวมถึงการจัดทำกรอบการระดมทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) สำหรับการออกพันธบัตรสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) ของ EXIM BANK ในปี 2565