ธปท. รับทราบ ดีล SCBS – BitKub ล่มเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจ

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 08/30/2022

ธปท. รับทราบ ดีล SCBS - BitKub ล่มเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลทางธุรกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัท ชี้ก่อนหน้านี้ SCBX ยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท.

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย กรณีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ในเครือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX (ชื่อหุ้น SCB) จะทำสัญญาธุรกรรมซื้อหุ้นใน BitKub Online ในสัดส่วน 51% นั้น SCBX ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดคำขออนุญาตที่ครบถ้วนอย่างเป็นทางการต่อ ธปท. และ ธปท. ได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิก deal ดังกล่าวแล้ว

  ในการกำกับดูแลเรื่องนี้ ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพโดยรวมและความมั่นคงของกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทั้งด้านธรรมาภิบาล ความเพียงพอของเงินกองทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลผู้ใช้บริการ

  เกณฑ์ปัจจุบัน อนุญาตให้บริษัทในกลุ่มธนาคารพาฯิชย์สามารถลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ได้ไม่เกิน 3% ของเงินกองทุน เพื่อ

  (1) เปิดโอกาสให้บริษัทในกลุ่ม ธพ. มีความยืดหยุ่นในการลงทุนเพื่อนำนวัตกรรมมาให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  (2) ให้ธุรกิจ DA ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจำกัดความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจกระทบความเชื่อมั่นต่อ ธพ. และ

  (3) ให้กลุ่ม ธพ. พิจารณาการลงทุนหรือจัดสรรทรัพยากรอย่างรอบคอบ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการและการพัฒนานวัตกรรมของภาคการเงินไทยในที่สุด ทั้งนี้ กลุ่ม ธพ. ที่ต้องการจะมีบริษัทลูกประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ DA ต้องยื่นขออนุญาตต่อ ธปท. ก่อน

  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ได้ออกมาเพื่อดูแลความเสี่ยงของ deal ใด deal หนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการดูแลความเสี่ยงในภาพรวมของระบบการเงินเป็นสำคัญ