IRCP เซ็น MOU กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศคาดปีนี้ผลงานแจ่มดันครึ่งปีหลังผลงานแจ่ม

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/31/2022

ไออาร์ซีพี  เซ็น MOU กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นกลไกวิจัยพัฒนาและส่งเสริมด้านเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารเพื่อการป้องกันประเทศ ชี้ความร่วมมือเป็นโอกาสให้องค์กรมีศักยภาพการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจร ,มั่นใจผลงานการเติบโตแบบก้าวกระโดด  หลัง  6 เดือนแรกพลิกกำไรเพิ่มกว่า 251.20% จากขาดทุนปีก่อน นายแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “IRCP” ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ไออาร์ซีพี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ไปจนถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือดังกล่าวตรงตามวิสัยทัศน์ของไออาร์ซีพีที่เป็นผู้นำในการวางรากฐานด้านนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีที่ครบวงจร และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ไออาร์ซีพีและ สทป. จะร่วมพัฒนาและบริหารจัดการในทุกภาคส่วนของโครงการ เริ่มตั้งแต่ การจัดตั้งคณะทำงาน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การสัมมนา ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เพื่อให้บุคลากรทั้งสองฝ่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ การทดสอบและประเมินผลให้ได้มาตรฐานและถูกต้อง ไปจนถึงการบริหารเงินทุนวิจัยทั้งงบประมาณภาครัฐและภาคเอกชน โดยผลงานจากโครงการจะนำมาใช้งานในด้านภารกิจด้านความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันประเทศ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆร่วมกัน

“ไออาร์ซีพี เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านสารสนเทศแบบครบวงจร ไปผสานองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรให้องค์ความรู้ โดยทั้งสององค์กรจะจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาเฉพาะด้าน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสาธารณะและการป้องกันประเทศที่ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญต่อความมั่นคง อีกทั้ง เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำมาสู่การร่วมมือในโครงการอื่นๆต่อไปในอนาคต และน่าจะทำให้หน่วยงานรัฐอื่นๆได้เห็นถึงศักยภาพการทำงานของ ไออาร์ซีพี ที่ถือเป็นผู้นำในการวางรากฐานด้านนวัตกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีอีกด้วย” นายแดน กล่าว

       

สำหรับการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปี 2565 บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงาน โดยรับงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องใน 5 กลุ่มธุรกิจหลักที่ครอบคลุมทุกธุรกิจด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ได้แก่ ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียงแบบดิจิทัล ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อข้อมูล ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะ และธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น โดยบริษัทฯมีแผนเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการบริการ (Professional Service) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบ การบำรุงรักษาระบบ การฝึกอบรม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ผลประกอบการ 6 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 781.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 84.75% และมีกำไรสุทธิ 24.03 ล้านบาท เพิ่มขิ้น 251.20% จากที่ขาดทุน 15.89 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งถือว่าการปรับแผนธุรกิจที่ผ่านมาของบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำให้คาดว่าผลประกอบการในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่จะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดในรอบหลายปีที่ผ่านมา