ครั้งแรก ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการพัฒนาระดับโลกในงาน “GSSD Expo 2022”

Categories : Update News, PR News

Public : September 1, 2022

ครั้งแรก ไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการพัฒนาระดับโลกในงาน GSSD Expo 2022”เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ12 - 14 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

  

นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อธิบายความเป็นมาของการจัดงาน GSSD Expo 2022 ว่า “ประเทศในโลกถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาหรือเรียกว่า ประเทศทางเหนือ (Global North) และกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา หรือประเทศทางใต้ (Global South) ในอดีต Global North เป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือกลุ่ม Global South แต่หลายปีที่ผ่านมากลุ่ม Global North เผชิญความท้าทายต่าง ๆ และปัญหาเศรษฐกิจโดยมีแนวโน้มในการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่ม Global South ลดลง ขณะที่กลุ่ม Global South ต่างก็ประสบปัญหาต่าง ๆ คล้ายกันควบคู่กับการมีศักยภาพมากขึ้น จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างประเทศทางใต้ หรือ South-South Cooperation หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน และมีการก่อตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาขึ้นทั่วโลก สหประชาชาติ  จึงได้เริ่มจัดงาน Global South-South Development Expo เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงเครื่องมือและนวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนา”

 ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาได้รับการยอมรับว่าเป็นวาระสำคัญของโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 หรือกว่า 72 ปี จากการประชุมเอเชีย–แอฟริกา ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นหมุดหมายและพัฒนาการสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศเนื่องจากในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่หลากหลายประเทศได้ร่วมกันกำหนดวาระสำคัญต่างๆ ที่ได้ส่งผลต่อภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศมหาอำนาจและประเทศพัฒนาแล้วมาจนถึงปัจจุบัน

 

“ความร่วมมือใต้–ใต้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนหลักการสำคัญ เช่น การเคารพอำนาจอธิปไตย การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบความร่วมมือที่เรียกว่า ความร่วมมือไตรภาคี หรือความร่วมมือ 3 ฝ่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เป็นความร่วมมือที่ประเทศกำลังพัฒนาที่มีทรัพยากร ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว  เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาอีกประเทศหนี่ง ซึ่งในปัจจุบัน ความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคี ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนั้น งาน GSSD Expo จึงเป็นเวทีสากลเดียวที่ประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา จะมาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์การต่อยอดการพัฒนา และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ด้านการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยด้วย” นางอุรีรัชต์ฯ กล่าว

ความพิเศษของงาน GSSD Expo 2022 ครั้งที่ 11 นี้คือ เป็นครั้งแรกที่จัดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสะท้อนเจตนารมณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือไตรภาคี ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหลังจากโลกได้ประสบสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง หรือภัยต่าง ๆ อย่างชาญฉลาดด้วยความยืดหยุ่น

 

ในงาน GSSD Expo 2022 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน ศกนี้ จะมีการกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับรัฐมนตรี ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานสหประชาชาติและหน่วยงานด้านการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้แสดงวิสัยทัศน์ เน้นย้ำนโยบาย และชูประเด็นที่ไทยมีความโดดเด่นด้านเพื่อสานต่อประเด็นด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดสัมมนาหลักหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP)   เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวิทยากรจากทั้งไทยและต่างประเทศที่ร่วมดำเนินโครงการและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบข้อมูลความร่วมมือและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การขจัดความยากจน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และ   ด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้รวมทั้งกระชับมาตรการส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของประเทศกำลังพัฒนาในหลากหลายประเด็นและความท้าทายที่แต่ละประเทศเผชิญอยู่ นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญในงาน คือ การแข่งขัน Youth4South Entrepreneurship Competition รอบชิงชนะเลิศ ที่ก่อนหน้านี้ ได้เปิดให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยจะมีการประกาศผู้ชนะ  3 รางวัล จากผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย คัดเลือกโดยคณะกรรมการร่วมจากประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งสามารถดูกำหนดการ  การจัดงานได้ทาง https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/event-programme