คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้แล้ววันนี้ เมื่อได้รับวงเงินแล้ว ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 14 วัน

Categories : Update News, Finance

Public : 09/01/2022

              โครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 เริ่มใช้จ่ายได้ในวันนี้  1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65   ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งคนที่กดรับสิทธิ จะได้วงเงินโอนเข้าบัญชีใน แอปเป๋าตัง 800 บาท ซึ่งจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วันก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ โดยยอดการใช้จ่ายรัฐบาลจะแบ่งเบาภาระประชาชนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

               ล่าสุด มีประชาชนกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.41 ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า

 

               นอกจากนี้ วันนี้ยังเริ่ม โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือวันนี้วันแรกเช่นกัน และจะเริ่มใช้จ่ายได้ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 65

 

               โดยผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (กรณีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5

คนละครึ่ง เฟส5
คนละครึ่ง เฟส5