ฺBLAเปิดสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน

Categories : Insurance, PR News

Public : 09/05/2022
Grand Opening สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินคุณชานิณี ภวัตพิบูล จังหวัดพิจิตร เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน คุณชานิณี ภวัตพิบูล ได้จัดให้มีพิธีเปิดสำนักงานฯ อย่างเป็นทางการ ณ เลขที่ 2/256 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง เทศบาลเมืองพิจิตร โดยภายในงานได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอนุชา ภิงคารวัฒน์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน นางอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายประกันชีวิต และนายปรัชญ์ สิงหเสนี ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และทีมงานฝ่ายขาย ร่วมแสดงความยินดี อย่างมากมาย กรุงเทพประกันชีวิต มุ่งเน้นตามกลยุทธ์หลัก 5 มิติ ในด้าน Channel การเพิ่มช่องทางการขาย มีคุณภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางการตลาด โดยพัฒนาคุณภาพช่องทางตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ขยายฐานตลาด เพื่อสร้างระบบในการเรียนรู้และทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพและสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ด้วยการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมุ่งพัฒนาผู้บริหารตัวแทน ให้มีความเป็นมืออาชีพและสนับสนุนความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพและความพร้อมในการสร้างผลผลิต โดยบริษัทพร้อมสนับสนุนให้ผู้บริหารฝ่ายขาย สามารถก้าวเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะคู่ค้าของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนในอาชีพในระยะยาว เปรียบเสมือนบ้านที่มั่นคง ต้องมีรากฐานที่แข็งแรง