ก.ล.ต. ให้ข้อมูลกรณี Listing rules ของผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 09/05/2022

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing rules) โดยแต่ละแห่งจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของตนเอง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

อย่างไรก็ดี Listing rules ของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน และการพิจารณาตามปัจจัยที่กำหนดถือเป็นดุลพินิจของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ละแห่ง เช่น บางแห่งอาจจะกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำของเหรียญ ซึ่งเหรียญที่ลิสต์ก็ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนั้นด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ หากพบว่า เหรียญไม่ผ่านเกณฑ์ของศูนย์ซื้อขายฯ ที่กำหนดใน Listing rules คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจสั่งการให้ศูนย์ซื้อขายฯ นั้น ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ศูนย์ซื้อขายฯ ได้กำหนดไว้