กลต.- CFA Institute -สมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์จัดทำมาตรฐานเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG การลงทุน

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/05/2022

ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดทำมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน ฉบับภาษาไทย

ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ จัดทำมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ของผลิตภัณฑ์การลงทุน (Global ESG Disclosure Standards for Investment Products) ฉบับภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจผู้ประกอบวิชาชีพไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน (มาตรฐานฯ) และสามารถนำไปใช้ในสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. มีความยินดีที่ได้ร่วมกับ CFA Institute และ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ในการส่งเสริมเรื่อง ESG ในมิติต่าง ๆ เพื่อการเติบโตของตลาดทุนที่ยั่งยืนซึ่งมิติด้านหนึ่งคือ มาตรฐานฯ ที่ได้ร่วมกันจัดทำเป็นภาษาไทยในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดนิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนสามารถอ้างอิงได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำแนะนำของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนพัฒนานิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (greenwashing) และช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมที่ดีขึ้นต่อไป”

Karyn Vincent, CFA, CIPM, Senior Head, Global Industry Standards and GIPS Standards Executive Director, CFA Institute กล่าวว่า “CFA Institute และสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ได้ร่วมกันมุ่งพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเสมอมา นับตั้งแต่การเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการแสดงผลการดำเนินงานในระดับสากล (Global Investment Performance Standard: GIPS) โดยล่าสุด สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต. ในการจัดทำมาตรฐานฯ (Global ESG Disclosure Standards for Investment Products) เป็นภาษาไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพไทยรู้จักมาตรฐานฯ ดังกล่าวมากขึ้น และเอื้ออำนวยในการนำไปใช้ประกอบการทำงานในสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อไป”

นายวิน พรหมแพทย์, CFA นายกสมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “การลงทุนอย่างยั่งยืนกำลังเป็นกระแสหลักที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลก และเป็นที่น่ายินดีว่า นักลงทุนชาวไทยให้ความสนใจการลงทุนอย่างยั่งยืนเช่นกัน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปี 2564 ที่ 6.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากปีก่อน (อ้างอิง Morningstar Thailand) อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุนเหล่านี้ยังคงมีความสับสน ขาดมาตรฐานกลาง สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน จึงได้ริเริ่มให้นำ Global ESG Disclosure Standards for Investment Products ที่จัดทำโดย CFA Institute มาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ ก.ล.ต. นำโดยท่านเลขาธิการ ที่กรุณาสนับสนุนและผลักดันการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพและนักลงทุนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล”

ทั้งนี้ CFA Institute ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกที่พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน ได้เผยแพร่มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (ฉบับภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้กำหนดนิยามกลางที่เกี่ยวข้องกับ ESG และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการลงทุน ควรเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ (แบบสมัครใจ) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่เสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้น ๆ ด้วย