ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 09/05/2022

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ภายใต้โครงการ Sandbox

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) สามารถทดสอบการให้บริการภายใต้โครงการ Sandbox ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบ Digital Infrastructure ไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ร่วมกับผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) ซึ่งประกอบด้วยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับกระบวนการออกเสนอขายตราสารหนี้ และการทำธุรกรรมตราสารหนี้ในตลาดแรก ซึ่งคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการทดสอบได้ภายในปี 2565 เป็นต้นไป

กลต.

ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจกว่า 36 รายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดำเนินการทดสอบการให้บริการผ่านระบบ Digital Infrastructure ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมตามที่ได้มีการออกแบบและพัฒนาระบบร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการดำเนินการในระหว่างช่วงการทดสอบการให้บริการภายใต้โครงการ Sandbox และจะมีการติดตามผลของการทดสอบเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=830 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail dif@sec.or.th จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565