ก.ล.ต.เตรียมตั้งคณะทำงานแก้ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ หลังสถานการณ์เปลี่ยนไปเร็ว

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 09/06/2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยวา ด้วยสถานการณ์เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และเพื่อให้กลไกการคุ้มครองผู้ลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ สำนักงาน ก.ล.ต.จึงเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษา

ในการนี้ คณะทำงานดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนและเสนอแนวทางการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และพิจารณากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณายกร่างกฎหมายใหม่หากมีความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับนโยบายตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ ก.ล.ต. พิจารณาการแก้ไข พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคุ้มครองผู้ลงทุน