SETรวมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/06/2022
นายภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2565 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  รวมถึงยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังรณรงค์ให้พนักงานร่วมแสดงพลังของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565" ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์  ในวันที่ กันยายน 2565