LPC รับโล่ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบประกันสังคมดีเด่น” 

Categories : PR News

Public : 09/07/2022

 

นางสาวสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบประกันสังคมดีเด่น” จากสำนักงานประกันสังคม โดยรางวัลนี้จะพิจารณาคัดเลือกจากสถานประกอบการของเขตประกันสังคมพื้นที่ 11  จำนวน 4 บริษัท จาก 9,000 บริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก คือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคมถูกต้องตามระเบียบ บริษัทมีจำนวนลูกจ้างที่มากถึง 2,500 คน แต่ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน ตลอดจนไม่มีข้อร้องเรียนของลูกจ้างในการเบิกสิทธิประโยชน์ และมีการให้ความร่วมมือกับสำนักประกันสังคมในการจ่ายเงินสมทบตรงตามกำหนดและให้ความร่วมมือในการจ่ายผ่านระบบ E-Service ตามนโยบายของสำนักงานประกันสังคม