ททบ.๕ผนึกเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยผุดคอนเทนท์แจ้งเตือนคนไทยรับมือภัยพิบัติทุกรูป

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/07/2022
ททบ.๕ ต่อยอดภารกิจช่วยเหลือภัยพิบัติของกองทัพบก ด้วยการผนึกพลังกับเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ผุดคอนเทนท์ใหม่มุ่งแจ้งเตือนคนไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบเตรียมคิกออฟผ่านทุกแพลตฟอร์มของททบ. ๕ ปลายปีนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. ๕) โดยพลเอกวิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติสำหรับประชาชน และกลุ่มเปราะบางในสังคมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและจัดการกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตระหนก โดยการรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการเตือนภัยและการรับมือกับภัยพิบัติอย่างเท่าทัน นำเสนอผ่านทุกสื่อเครือข่ายของททบ. ทั้งทางทีวีช่อง ๕, เว็บไซต์ www.tv5.co.th TV5HD ทั้งทางเฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยูทูป ทิกทอกและพ็อตแคส ในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย เพื่อให้ ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ ไปปรับใช้ในการรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบ ช่วยลดความสูญเสียอาจที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (Thai Network for Disaster Resilience-TNDR) ซึ่งมีผู้เชื่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ จากสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ แห่งที่มีหลักสูตรด้านการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือภัยพิบัติในหลากหลายมิติมาบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นเอกภาพ โดย TNDR จะสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลทั้งหมดแบบครบวงจรทั้งของไทยและนานาประเทศรวมทั้งบุคคลากรเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านภัยพิบัติที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ททบ.๕ เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดกองทัพบก ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้นการเตือนภัยและให้ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ จึงเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ททบ.๕ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ททบ.๕ เป็นหน่วยงานของกองทัพบกซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลและช่วยเหลือประชาชนจากภัยต่าง ๆ ดังภาพที่ปรากฏคือทหารจากหน่วยทหารทุกภูมิภาคทั่วประเทศเข้าช่วยเหลือประชาชน ในทุกสถานการณ์ ทั้งอุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง ฯลฯ ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภารกิจหลักด้านทีวีเพื่อความมั่นคงของ ททบ.๕ พร้อม ๆ กับข่าวและคอนเทนต์รายการทีวีรูปแบบใหม่ ในการเตือนภัยพิบัติให้กับประชาชน ซึ่งจะเริ่มออกอากาศช่วงปลายปีนี้ ในรูปแบบของการจัดช่วงรายการพิเศษด้านภัยพิบัติในรายการข่าวหลักทุกวันผ่านทางททบ. ๕ และสื่อออนไลน์เครือข่าย รวมถึงวิทยุในเครือกองทัพบก ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tv5.co.th