BAM มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส Home & Hope ปีที่ 2

Categories : Update News, PR News

Public : September 8, 2022

นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก และนายอโนทัย ส่องประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 150,000 บาทโดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ ภายใต้ชื่อ “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 หลัง เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน