ไทยพาณิชย์จับมือกองทัพอากาศส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม

Categories : Update News, PR News

Public : 09/08/2022

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชนร่วมกับกองทัพอากาศส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม ส่งมอบ น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ธนาคารฯ ได้ร่วมกับกองทัพอากาศดำเนินการมาตั้งแต่ปี ..2557 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยติดตั้งถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร จำนวน ถัง พร้อมเครื่องกรองน้ำ และสิ่งปลูกสร้าง มีการนำพลังงานสะอาดจากระบบ Solar Cell มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์การศึกษา กระบอกน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยพร้อมกระเป๋าเป้ และมุมหนังสือให้แก่โรงเรียนต่าง  ด้วย 

โดยเมื่อเร็ว  นี้ ได้ดำเนินการส่งมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง .คลองหอยโข่ง .คลองหอยโข่ง .สงขลา โดยมี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน 56 คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมส่งมอบ 

 

โครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งภายหลังการส่งมอบแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยกันดูแล รักษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป รวมตลอดทั้งโครงการ ธนาคารฯ และกองทัพอากาศได้ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว 54 โรงเรียน 11 ชุมชน ช่วยให้คุณครู นักเรียน และคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกว่า 52,000 คน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้เฉลี่ยที่ละ 2,400 บาทต่อเดือนอีกด้วย