PwC ประเทศไทย รับหน้าที่ผู้ตรวจสอบความถูกต้องผลรางวัล ‘นาฏราช’ ครั้งที่ 13

Categories : Update News, PR News

Public : 09/09/2022
 

บริษัท PwC ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตรวจสอบความความถูกต้องของผลการลงคะแนนสำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน งานประกาศผลรางวัลวิทยุโทรทัศน์ ‘นาฏราช’ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 ซึ่งทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio-Television Broadcasting Professional Federation: RTBPF) ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ JSL Studio โดยนางอนุทัย ภูมิสุรกุล (ขวา) หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท PwC ประเทศไทย ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบกระเป๋าที่บรรจุซองรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ให้แก่ นายวัชระ แวววุฒินันท์ (ซ้าย) รักษาการนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยรายชื่อทั้งหมด ได้ถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกระทั่งถึงวันประกาศผลรางวัลฯ