สำนักงาน ป.ย.ป. การจัดเสวนา “จุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรม”

Categories : PR News

Public : 09/12/2022

สำนักงาน ป.ย.ป. การจัดเสวนาจุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรมและงานมอบรางวัลโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ...) ได้จัดงานเสวนาจุดประกายโครงการภาครัฐด้วยนวัตกรรมและงานมอบรางวัลโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาการดำเนินงานในการขับประเทศที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการคัดเลือกโครงการต้นแบบจากโครงการภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม ที่จะนำไปสู่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือ Key Success Factor และสามารถเป็นต้นแบบโครงการภาครัฐด้วยการสร้างนวัตกรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อำนวยการสำนักงาน ... เป็นประธานในงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรมกล่าวว่า สำนักงาน ... ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับกลุ่ม ... กระทรวง เพื่อให้เกิดการขยายผลโดยการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาปรับใช้กับการดำเนินงาน ตามแนวความคิดใหม่ พัฒนาเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยมีโครงการต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปที่มีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย Global Chief Innovation officer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในหัวข้อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในองค์กรเพื่อการปฏิรูปประเทศว่า องค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลสู่การพัฒนาประเทศ ได้แก่ การมีวิธีคิดที่ดีของคนในองค์กร ความสนใจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนในองค์กร การมีเครือข่ายที่แข็งแรงพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้งคนในองค์กรต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ บรรยายพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมกับการปฏิรูปประเทศว่า การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ World’s 60 Most Innovative Economies 2021 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 36 โดยพบว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 1.14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP โดยตั้งเป้าการลงทุนมุ่งสู่ประมาณร้อยละ 2 ของ GDP ในอนาคต ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จต้องอาศัยการปรับตัวด้านดิจิทัลขององค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว รวมทั้งให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลโครงการสร้างนวัตกรรมการปฏิรูปประเทศให้แก่กลุ่ม ... กระทรวง จำนวน 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข  และผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

    1. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรสมัยใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
    2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ระยะที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
    3. โครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart Digital Health และPlatform เพื่อจัดการลดความเสี่ยง ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน โดยกรมควบคุมโรค