กรมบัญชีกลางกำหนดอัตราค่ายา “ยาฟาวิ-โมนูล” สำหรับผู้ป่วยนอก กรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เริ่ม 1 ก.ย. 65

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/12/2022

กรมบัญชีกลาง กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir  กรณีผู้ป่วยนอก ให้ใช้อัตราเดียวกัน พร้อมผ่อนคลายให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทดรองจ่ายเงินไปก่อน ให้สามารถยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนแนวทางการจัดหายาต้านไวรัส Favipiravir และ Molnupiravir โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นผู้จัดหายาต้านไวรัสตามระบบปกติ และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานเป็นผู้กำหนด ประกอบกับปัจจุบันมีสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อยที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง ทำให้มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย ซึ่งตามหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานพยาบาลของทางราชการ กำหนดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม จึงเห็นสมควรให้กำหนดอัตราค่ายา Favipiravir และ Molnupiravir กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้อัตราเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน และผ่อนคลายวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ทดรองจ่ายเงินไปก่อน ให้สามารถยื่นใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป