CPF ได้รับรอง LR Farm F1rst ตอกย้ำการผลิตไก่เนื้อคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์

Categories : Uncategorized

Public : 09/12/2022
CPF ได้รับรอง LR Farm F1rst ตอกย้ำการผลิตไก่เนื้อคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ สร้างความมั่นคงทางอาหาร
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้บริโภคเนื้อสัตว์คุณภาพ ปลอดภัย จากกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่มีหลักสวัสดิภาพสัตว์ ล่าสุด ได้กระบวนการผลิตเนื้อไก่ CPF ได้รับรองมาตรฐาน  LR Farm F1rst จากสหราชอาณาจักร นับเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านสวัสดิภาพสัตว์ คุณภาพชีวิตแรงงาน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล
นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานอาหารสากล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตอาหารโปรตีนที่คำนึกงถึงมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในระดับสากล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของ CPF ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ อย่างสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น นำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ต่อเนื่องมากว่า 30 ปี  และ บริษัทฯ ยังได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ของ CPF ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน LR Farm F1rst จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองห่วงโซ่การผลิตเนื้อไก่ที่คำนึงถึงแนวปฏิบัติสากล ทั้งหลักสวัสดิภาพสัตว์ คุณภาพชีวิตของแรงงาน  รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ นับเป็นบริษัทแรกจากประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี้  ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวอังกฤษว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากกระบวนการผลิตที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
“LR Farm F1rst  เป็นการยกระดับมาตรฐานของกระบวนการผลิตเนื้อไก่ของไทยสู่ระดับสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามีแนวปฏิบัติที่ดีต่อสัตว์ ควบคู่กับการมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงาน และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก” นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์กล่าว
ก่อนหน้านี้ กระบวนการผลิตเนื้อไก่ของซีพีเอฟยังผ่านการรับรองมาตรฐาน QS จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคชาวเยอรมันและยุโรป กระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อของซีพีเอฟผ่านการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าเนื้อสัตว์ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ อาทิ Global GAP เป็น มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล Raised without Antibiotics (RWA) เป็นมาตรฐานรับรองไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เป็นต้น
CPF ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผนวกกับการบริหารจัดการฟาร์มและสวัสดิภาพสัตว์  รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในฟาร์มเพื่อส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของไก่อย่างเต็มที่  เช่น การแขวนของให้ไก่จิกเล่น ของเล่นหรือลูกบอลให้ไก่เล่น โดยตั้งเป้าให้ร้อยละ 100 ของการเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในปี 2573
ขณะเดียวกัน CPF ยังมีการวัดผลการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ (Welfare Outcome Measure : WOMs) กับสัตว์ทุกประเภทในกิจการประเทศไทยและกิจการต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลกว่าผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟปลอดภัย สะอาด มาจากฟาร์มที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย รับผิดชอบต่อสัตว์ สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต