ก.ล.ต. แต่งตั้ง “โฆษก ก.ล.ต.”

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/13/2022
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นายเอนก อยู่ยืน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฎหมาย เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษก ก.ล.ต. เพิ่มเติมจากที่มีนายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย และนางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน รวมเป็น 3 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป