ตลท.รับ BAREITเข้าเทรดวันพรุ่งนี้ -ปีแรกคาดว่าจะจ่ายผลตอบแทนประมาณ 8.09% 

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/13/2022

  

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินเป็นกองแรกในประเทศไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่า 10,330 ล้านบาท  โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “BAREIT

 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BAREIT” ในวันที่ 14 กันยายน 2565

BAREIT เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 และเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อกลุ่มการบินกรุงเทพ ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – กันยายน 2565 รวมจำนวน 1,033 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 10,330 ล้านบาท โดยมี บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ บลจ. กสิกรไทย เป็นทรัสตี 

 

BAREIT ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และส่วนควบของทรัพย์สินบางส่วนที่ใช้ในการดำเนินงานสนามบิน ภายในโครงการสนามบินสมุย เป็นระยะเวลา 25 ปี และให้เช่าช่วงแก่ บจก. กรุงเทพบริหารสนามบิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. การบินกรุงเทพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารสนามบิน รวมทั้งให้บริการสายการบินในนามสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นอกจากนี้ โครงการสนามบินสมุยเปิดให้บริการมากว่า 33 ปี โดยมีจุดเด่นคือทำเลที่ตั้งบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ World Class และเป็นสนามบินนานาชาติที่รองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

นางสาวลีฬภัทร ลีฬหวณิช กรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยว่า BAREIT มีนโยบายเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย สนามบินสมุยจึงเป็นเกตเวย์ที่รับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะสมุยและหมู่เกาะใกล้เคียง และสามารถสร้างรายได้ตามการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยในช่วง 10 ปีย้อนหลัง (ปี 2553 - 2562) สนามบินสมุยรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกรวมกว่า 2.6 ล้านคนต่อปี และมีเที่ยวบินรวมกว่า 30,000 เที่ยวบินต่อปี กองทรัสต์จะมีรายได้จากการให้เช่าช่วงทรัพย์สินแก่ บจก. กรุงเทพบริหารสนามบิน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. การบินกรุงเทพ เป็นผู้บริหารสนามบิน จึงมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการบริหารจัดการที่ดี และจัดหารายได้จากผู้เช่าที่มีศักยภาพ ส่งผลให้กองทรัสต์มีรายได้ที่สม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 25 ปี ภายใต้เงื่อนไข ที่สามารถปรับขึ้นค่าเช่าประมาณปีละ 2% สำหรับช่วงปีแรกคาดว่าจะจ่ายผลตอบแทนประมาณ 8.09% ต่อปี โดยการจ่ายผลตอบแทนอาจจ่ายในรูปเงินปันผลหรือเงินลดทุน ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจกองหนึ่งในกลุ่มกองทรัสต์ในตลาด

BAREIT มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี และในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร เช่น กรณีที่มีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ อาจมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ ครั้งได้ โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ BAREIT 3 ลำดับแรกได้แก่ 1) บมจ. การบินกรุงเทพ ถือหน่วยทรัสต์ 25.002) บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ถือหน่วยทรัสต์ 4.84% และ 3) กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล ถือหน่วยทรัสต์ 3.27%