ออมสิน จัดอบรมให้ความรู้สมาร์ทโฟนแก่ผู้พิการทางสายตา

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/14/2022

ออมสิน สร้างโอกาสแก่ผู้พิการทางสายตา เข้าถึงแอป MyMo และธุรกรรมทางการเงินอย่างเท่าเทียม

นายสราวุธ ณ นคร รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มดิจิทัลแบงค์กิ้ง และนายสุรเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมเปิดกิจกรรม “MyMo for the blind By GSB 8”  เดินหน้านโยบายธนาคารออมสินเพื่อสังคม (Social Bank) โดยการจัดอบรมให้ความรู้การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเข้าถึงการทำธุรกรรมทางด้านการเงินผ่าน แอป MyMo ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม พร้อมทดสอบการใช้งานจริงให้กับกลุ่มผู้พิการทางด้านสายตา เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านี้ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ซึ่งต้องปรับตัวให้รู้เท่าทันโลกดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยถือเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมให้กับประชาชนกลุ่มฐานรากและกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนำทีมโดย นางอภัย นรสิงห์ นายกสมาคมสหภาพคนตาบอด และนายธภัทร ลือชา ที่ปรึกษาสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดทัศนศึกษาเพื่อการทดสอบการใช้ MyMo ชำระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ (รถแดง) และซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและดอยปุย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับฝึกอบรมการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านแอป MyMo แก่ผู้พิการทางด้านสายตาให้กับธนาคารออมสินในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ณ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่