BAM มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จ . ขอนแก่น   Home & Hope ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Categories : PR News

Public : 09/16/2022
  นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก และนางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150,000 บาทโดยมี นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบ ภายใต้ชื่อ “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 หลัง เพื่อช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน