“BAM มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร”

Categories : Update News, PR News

Public : September 19, 2022
นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงานสำนักงานภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อตู้ตรวจการได้ยิน เครื่อง Electric Pulp เครื่องวัดความดันโลหิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี ทันตแพทย์ สรรประชา พุกอ่อน รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของชุมชนและสังคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน