SME D BANK คว้ารางวัลดีเด่น ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน’

Categories : Update News, Finance

Public : 09/19/2022

SME D Bank  หรือ ธพว. แบงก์แห่งแรกคว้ารางวัลดีเด่น ‘องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน’ “เติมทุนคู่พัฒนา” เอสเอ็มอีไทย หนุนสังคมเศรษฐกิจเติบโตยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” ประเภทดีเด่น ซึ่งนับเป็นอันดับสูงสุด รวมถึง ยังเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของ ธพว. ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่มอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดย ธพว. ยึดมั่นตามพันธกิจการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย ให้บริการ “เติมทุน” ควบคู่ “การพัฒนา” เพิ่มขีดความสามารถให้เอสเอ็มอีเติบโตเข้มแข็งครบทุกมิติ ช่วยส่งต่อคุณประโยชน์ไปสู่ทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ ธพว. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากความโดดเด่นด้านการให้สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุด โดยกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจน ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมงานและเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศสภาพ จัดสวัสดิการแรงงานที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนั้น ธพว. ยังสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กลุ่มเปราะบาง เช่น เปิดโอกาส ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความอ่อนแอ หรือเคยล้มเป็นหนี้เสีย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำไปฟื้นฟูธุรกิจได้อีกครั้ง อีกทั้ง จับมือกับ 'มูลนิธิออทิสติกไทย' เปิดโอกาสให้บุคคลพิเศษ ที่ผ่านการฝึกอบรม 'บาริสต้า ออทิสติก' เปิดร้านขายกาแฟ 'For All Coffee' ภายในอาคาร SME Bank Tower สนับสนุนให้บุคคลออทิสติก รวมถึง ผู้ดูแล และครอบครัว มีพื้นที่ประกอบอาชีพ ตลอดจน จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มชุมชน (Corporate Social Responsibility (CSR) และสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจสู่สังคม (Creating Shared Value: CSV) อย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนท่าม่วง และชุมชนกุฎีจีน อีกทั้ง ปฏิเสธการให้สินเชื่อกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจของ ธพว. อย่างเคร่งครัด