PTG คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 65”

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/20/2022

PTG ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในเจตนารมย์แห่งการยึดมั่นเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงตลอดไป

ดร.วัลภา สันติธรรมารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022)” ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ระดับดี ในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม และเสริมสร้างสังคมแห่งในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ที่ผ่านมา PTG ได้นำหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและกฎหมายของประเทศ มาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานในการบริหารธุรกิจของบริษัท ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ตั้งมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ

“PTG รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565” โดยบริษัทฯ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป “ ดร.วัลภา กล่าว