กระทรวง อว. และตลท.ลงMOUส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน

Categories : Stock Market

Public : 09/20/2022
  ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้แก่นิสิตนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวง อว. ผ่านเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว คาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวมกว่า 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ   พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมส่งเสริมทักษะด้านการเงินแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ซึ่งดำเนินบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และทักษะสำคัญต่อการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน SET e-Learning รวม 25 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน และการเป็นผู้ประกอบการ หวังต่อยอดการเรียนรู้สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดที่ www.set.or.th/happymoney