ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จับมือ มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุน “โรงเรียนร่วมพัฒนา”

Categories : PR News

Public : 09/20/2022

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จับมือ มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุน “โรงเรียนร่วมพัฒนา” โครงการกระทรวงศึกษาธิการผนึกภาคเอกชน ผ่านหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการ ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบการศึกษา พร้อมยกระดับศักยภาพการเรียนการสอนและขยายทักษะชีวิตของอนาคตชาติ ผ่าน 3 เครื่องมือหลัก “มอบทุนการศึกษา, เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, ร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ให้กับ 5 โรงเรียนที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด หวังเพิ่มโอกาสและทักษะการเรียนรู้เด็กไทยให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล 

        นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TVI” ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้สโลแกน “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงมิติความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพราะตระหนักและเชื่อมั่นว่า เป็นรากฐานและแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ล่าสุดบริษัทฯได้ผนึกความร่วมมือกับโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โครงการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย เพื่อร่วมผลักดันแนวนโยบายและแผนบริหารจัดการโรงเรียน

พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมทั้งวางระบบและติดตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนการสอน สู่ Smart e-Learning Innovation ให้กับ 5 โรงเรียน ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

1) โรงเรียนบ้านแก อ.ภูซาง จ.พะเยา

2) โรงเรียนศรีธรรมวิทยา อ.เมือง จ.ยโสธร

3) โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 อ.เมืองสตูล จ.สตูล

5) โรงเรียนราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง

นายจีรพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบการดำเนินงานของโครงการฯ จะมุ่งเน้นทำงานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษา, สถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง, ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี (นับตั้งแต่ปี 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ควบคู่ไปกับการผลักดันสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของสังคมไทยให้น้อยลง

“โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการเข้ามา Disruption ของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคการศึกษาที่ถือเป็นรากฐานของชีวิต และเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ต้องเร่งปรับตัวให้เท่าทัน ซึ่งกว่า 70 ปีที่ผ่านมา “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคการศึกษามาโดยตลอด ทั้งรูปแบบการให้ทุนทรัพย์แก่เด็กที่ขาดแคลน, การจัดหาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพทุกชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้สโลแกน “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ที่บริษัทฯยึดมั่นมาโดยตลอด” นายจีรพันธ์ กล่าว