วิริยะประกันภัยส่งเสริมสุขภาพดีผ่าน “ผักวอเตอร์เครส”

Categories : Insurance, ESG News

Public : September 20, 2022

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมสุขภาพดีผ่าน “ผักวอเตอร์เครส” ราชินีผักต้านมะเร็งให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านคลองจันลา จ.ชัยภูมิ

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขานครราชสีมา เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดี มีได้ในทุกชุมชนผ่านการส่งมอบ “ผักวอเตอร์เครส” ผักที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีผักคนรักสุขภาพ จำนวน 250 กิโลกรัม พร้อมกิจกรรมพิเศษเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนปลูกผักด้วยการส่งมอบต้นอ่อน “ผักวอเตอร์เครส” อีกจำนวน 50 ต้น ให้กับชุมชนและเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองจันลา โดยมีนางบัวทิพย์ มะสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองจันลา จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้จุดเริ่มต้นของกิจกรรมส่งมอบราชินีผักต้านมะเร็ง “ผักวอเตอร์เครส” ครั้งนี้สืบเนื่องจากนางสาวสุชัญสินี สมจิตร แฟนเพจวิริยะประกันสุขภาพ (FB : Viriyah Health Insurance) ซึ่งติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสนใจบทความ “ผักวอเตอร์เครส” ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งมะเร็ง แล้วส่งข้อความสอบถามมายังเพจฯ เพื่อขอข้อมูลแหล่งจำหน่ายผักวอเตอร์เครส จากข้อความดังกล่าวทางบริษัทฯจึงได้ประสานงานสาขาวิริยะประกันภัยในพื้นที่เพื่อดำเนินการส่งมอบผักวอเตอร์เครสตามประสงค์ อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้ขยายผลด้วยการเชิญชวนให้ชุมชนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกผักวอเตอร์เคสรด้วย ทั้งสอดรับไปกับนโยบายบริษัทฯ ที่อยากส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีความสุขตามวิถีธรรมชาติ เป้าหมายของ Viriyah Health Insurance คือ อยากเห็นทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน