ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ MOU สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์”

Categories : Update News, PR News

Public : 09/23/2022
ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยมานัส รัตนนาคะ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลและบังคับทรัพย์ของผู้ถูกบังคับคดี และยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการที่ลดใช้กระดาษ