กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOU ธนาคารกรุงไทยจัดก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว

Categories : Update News, Finance

Public : 09/27/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOU ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานและสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับธนาคารกรุงไทย ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศ

ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนำเงินจากการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาใช้เป็นเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากร การท่องเที่ยวในชุมชน การดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและเสริมสร้างการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังนำเงินดังกล่าวไปจัดให้มีการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในระหว่างท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงที่นักท่องเที่ยวจะได้รับคืนกลับจากการชำระค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีแนวทางการจัดเก็บตามช่องทางการเดินทางต่าง ๆ เช่น ทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และทางราง โดยจัดเก็บผ่านทาง Website, Mobile application, Kiosk และบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งนี้ ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการจัดเก็บฯ จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน หรือกำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีระบบรองรับการชำระเงินของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงบริการชำระเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของธนาคารเข้ากับระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทำให้การชำระค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพสูงสุด และมั่นใจได้ว่า เงินค่าธรรมเนียมจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ต่อไป