ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU 6 ภาคี โครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน”

Categories : Update News, Finance

Public : 09/27/2022
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ลงนาม MOU 6 ภาคี โครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน” ครั้งที่ 3 ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน เมื่อ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินให้แก่บุคลากรของแต่ละองค์กร พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมพัฒนาเนื้อหาและสื่อความรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และร่วมติดตามผลสำเร็จด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์และปรับวิธีการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney