EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก

Categories : Update News, Finance

Public : 09/28/2022
  นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ (ซ้าย) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ลงนามกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทย” เพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยทั้งสอง หน่วยงานจะร่วมมือกันเตรียมความพร้อมทั้งข้อมูล ความรู้ เงินทุน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจไทยสู่ตลาดโลกยุค Next Normal เพิ่มมากขึ้น