EXIM BANK ร่วมกับลูกค้าเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนภูคาวิทยาคม จ.น่าน

Categories : Update News, PR News

Public : 09/29/2022
 

 ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอนุสรณ์ เอมกมล กรรมการ CG & CSR EXIM BANK และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาคจากลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงาน EXIM BANK จำนวนทั้งสิ้น 567,450 บาท ให้กับนายสิทธิพล พรมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูคาวิทยาคม เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและห้องสมุด ซื้อหนังสือและอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทุนการศึกษาและค่าอาหารกลางวัน

พร้อมมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูคาวิทยาคม อ.ปัว จ.น่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ ครอบครัวยากจน เมื่อเรียนจบจะได้รับโอกาสให้เข้าศึกษาต่อที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สาขาวิชาศิลปกรรมเครื่องเงิน โดยการสนับสนุนของบริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด ลูกค้า EXIM BANK