มรภ.สวนสุนันทาส่งมอบหุ่นยนต์สวัสดีพยาบาล ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Categories : PR News

Public : 09/29/2022

นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (ที่ 9 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบหุ่นยนต์สวัสดีพยาบาล เพื่อแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานโครงการหุ่นยนต์สวัสดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้