ซีไอเอ็มบี ไทย รับ 3 รางวัล จาก HR Excellence Awards Thailand 2022

Categories : Update News, PR News

Public : 09/30/2022

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และคณะผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 เวทีระดับสากล จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่ธนาคารเข้าร่วมการประกวดร่วมกับองค์กรชั้นนำและได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Gold ประเภท Employer of the Year, รางวัลระดับ Gold ประเภท ด้านความเป็นเลิศด้านการดูแลพนักงาน (Excellence in Workplace Wellbeing) และ รางวัลระดับ Silver ประเภทความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Excellence in Learning and Development)

“รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย การได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสอดคล้องตามเป้าหมายในการส่งเสริมให้ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย (Employer of Choice) ในปีนี้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ได้กำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ภายใต้ชื่อ “EPICC” ซึ่งมาจาก Enabling Talent, Passion, Integrity & Accountability, Collaboration และ Customer Centricity ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีในหลากหลายมิติให้กับพนักงานต่อไปตามค่านิยม Enabling Talent เพราะพนักงานทุกคน คือ คนสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้ นางกนกไพ กล่าว