ธอส. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามความร่วมมือสนับสนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/30/2022

ธอส. จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงนามความร่วมมือสนับสนุนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธีเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ให้เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคตต่อไป

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยที่ผ่านมา ธอส. ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ธอส. กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ และระดับอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ควบคู่กับการปลูกฝัง แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างทัศนคติและพฤติกรรมโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ให้เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคต โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดให้มี “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส” ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (2565-2567)  เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์