ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) เริ่มซื้อขาย 3 ต.ค. นี้

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/30/2022
 

บมจ. ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ และรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 3 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,462 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “24CS”

 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “24CS” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

24CS ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประเภทปรับอากาศและระบายอากาศ แบรนด์ชั้นนำมาตรฐานสากลได้แก่ TROX และเป็นผู้จัดจำหน่ายอีกหลายแบรนด์ อาทิ TRANE AAF KRUGER HONEYWELL เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานรับเหมาก่อสร้างอื่นๆ เช่น งานโยธา งานสถาปัตย์ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor) อาทิ กลุ่มบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ งานระบบรถไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้างบริเวณท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า รวมถึง สถานีไฟฟ้า และอาคารสำนักงาน โดยในงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายพร้อมก่อสร้าง : การจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ เท่ากับ 62 : 38 และบริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้จำนวน 1,168.41 ล้านบาท

24CS มีทุนชำระแล้ว 215 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้นและ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 130 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนไม่น้อยกว่า 108.50 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวนไม่เกิน 19.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท ที่ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารจำนวน 2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 23, 26-27 กันยายน 2565 ในราคาหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 442 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,462 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 48.57 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 29.14 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.07 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (24CS) เปิดเผยว่า บริษัทมีจุดแข็งคือการเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศของแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สามารถ

บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการติดตั้งงานระบบ โดยเฉพาะระบบปรับสภาวะอากาศและควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพงานจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

24CS มีผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง IPO ได้แก่ นายยศวีย์ วัฒนธีระกิจจา ถือหุ้น 24.42% นายสันติ มณีวงศ์ ถือหุ้น 24.42% นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา นางประไพ วงศ์มาเกษ และนายพูลสวัสดิ์ ศรีภัทรานุสรณ์ ถือหุ้นคนละ 6.98% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.24con-supply.com และ www.set.or.th