PTTGCผงาดถือหุ้น PT GCM100%

Categories : Update News, Stock Market

Public : 10/01/2022

PTTGC ผงาดถือหุ้น  PT GCM Marketing Solutions Indonesia เป็น100%หลังบอร์ดมีมติอนุมัติให้ GCMเข้าลงทุนเพิ่มอีก 33% จากเดิมที่ถืออยู่67%เป็นฐานค้าขายในภูมิภาคเอเซีย

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญช บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล(PTTGC)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ (“GCM”)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ100ได้มีมติอนุมัติในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia อีกร้อยละ 33จาก PT. Cipta Aneka Airซึ่งจะทำให้ GCM มีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 67 เป็นร้อยละ 100ทั้งนี้ GCMได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการค้าขายสำหรับการนำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการขยายฐานการตลาดในภูมิภาคนี้