RVPสนับสนุนหมวกนิรภัย300 ใบเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดกทม

Categories : Insurance, PR News

Public : 10/03/2022
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 300 ใบ เพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบ หมวกนิรภัย จำนวน 300 ใบ แก่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ สะอาดของกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไปปฏิบัติหน้าที่ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่ เพื่อความ ปลอดภัยในการเดินทาง สืบเนื่องจากที่บริษัทกลางฯ ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 126,117 ใบ ให้กับโรงเรียน จำนวน 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไปก่อนหน้านี้ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางโดยสารรถจักรยานยนต์ไปเรียน ได้มีหมวกนิรภัยสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการ เดินทาง รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความปลอดภัยทางถนนเป็นการรณรงค์ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยทางถนนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com หรือศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มากกว่า 13,000 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 36 ราย โดยเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอายุ ตั้งแต่ 25-60 ปี เสียชีวิตมากถึงร้อยละ 54 และเสียชีวิตจากรถ“จักรยานยนต์”มากที่สุด ดังนั้นบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและกลุ่มวัยทำงาน บริษัทกลางฯ มีแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ด้วยมาตรการองค์กร รวมถึงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและปฎิบัติตามกฎจราจรในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ บริษัทกลางฯ จึงได้สนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ถนนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นการสนับสนุนหมวกนิรภัยจึงเป็นการมอบอุปกรณ์ในการป้องกันและลดความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้กำหนดนโยบายด้านปลอดภัยดีและเดินทางดี เรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกส่งเสริมการสร้างระเบียบกวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้คนกรุงเทพฯ มีวินัยจราจรเป็นระเบียบมากขึ้น อีกทั้งการสนับสนุนหมวกนิรภัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ขับขี่หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และเกิดความปลอดภัย รวมทั้งลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและ เสียชีวิตในผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อีกทางหนึ่งด้วย อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องร่วมกัน ลดความเสี่ยง ขับขี่อย่างปลอดภัยปฎิบัติตามกฎจราจร เพื่อการสัญจรอย่างปลอดภัย