ซาลัส MOU กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับกัญชา-กัญชง พรีเมี่ยมเกรดเพื่อการแพทย์

Categories : PR News

Public : 10/04/2022

ซาลัส ไบโอซูติคอล ลงนาม MOU ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและวิสาหกิจชุมชน เร่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา-กัญชงให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูก คัดเลือกสายพันธุ์และการสกัด ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งหมด ช่วยยกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อการแพทย์สู่เวทีนานาชาติ

คุณธนดี พันธุมโกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการปลูก สกัด และวิจัยพืชกัญชากัญชงทางการแพทย์ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  วิสาหกิจชุมชนแม่แตงเพื่อการแพทย์ และวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรดอยหล่อ  เพื่อการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชากัญชงให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่การปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาวะแวดล้อม การพัฒนาและรวบรวมสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีสารสำคัญสูงและเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตสารสกัดและแปรรูปพืชกัญชากัญชง (สาร Cannabinoid หรือ CBD) ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและได้มาตรฐานสากล ขณ­­­­­­­­­ะเดียวกันยังได้ร่วมศึกษาและพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากร รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันจากทุกองค์กร เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้โครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จตามกรอบระยะเวลาการดำเนินการภายใน 5 ปี

นอกจากนี้บริษัทได้ส่งมอบ ‘สารสกัด CBD Isolate ที่มีความบริสุทธิ์ 99.8% (THC Non-Detected) ’ ที่บริษัทผลิตเองในประเทศ ให้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อนำสารสกัดกัญชงของซาลัส ไปผลิตเป็นสารมาตรฐาน และใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาค่าสาร Cannabinoid ในกัญชาและกัญชง รวมถึงผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชง นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของบริษัท ซาลัส ไบโอซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาของประเทศ

ปัจจุบันบริษัทเป็นโรงงานสกัดกัญชงที่มีกระบวนการการสกัดแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยกระบวนการผลิต เทคโนโลยีสกัดที่ทันสมัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้ รวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้ซาลัสฯ สามารถผลิตสารสกัด CBD ในระดับสูงและมีคุณภาพที่โดดเด่น ได้มาตรฐานระดับ Premium Grade  สินค้าและบริการได้แก่ CBD Oil, CBD Isolate, CBD Isolate water soluble, CBD Extract, Hemp extract และ Medical Cannabis ที่มีคุณภาพสูงสามารถ นำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชน และคลินิกเอกชนในประเทศไทย