EBI บริษัทย่อยในกลุ่ม EA รับรางวัล Eco Factory SV+ 

Categories : PR News

Public : 10/06/2022

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 บริษัทอีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชนหรือ (EA) ได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory SV+ระดับ Silver ประจำปี 2565  โดยมี นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย  ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดีกทม. นายจีรพันธ์ปัญญานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานบริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด  กล่าวว่า ในฐานะเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) และยกระดับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน  เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular Green Economy : BCG Model) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ