ก.ล.ต. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2565

Categories : Update News, PR News

Public : 10/06/2022
  ก.ล.ต. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม ประจำปี 2565   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Award) ระดับเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาครัฐ ราชการ และประชาสังคม จาก รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ   สำหรับการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติในหลากหลายด้าน หรือหน่วยงานองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทั้งในเชิงพาณิชย์และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้าง ส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย สร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทย และสร้างให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม   ก.ล.ต. มุ่งมั่นเตรียมความพร้อมเพื่อรับความท้าทายทางเทคโนโลยี การพลิกโฉมของภาคธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของประชาชน ตลอดจนการเตรียมองค์กรรองรับการเป็นองค์กรนวัตกรรมและสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุน (Digital Infrastructure) การนำนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Innovation and Digital Transformation) การให้บริการครบวงจรด้วยดิจิทัล (SEC Digital Services) และการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมในการให้บริการ รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคาดหวังกับผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สร้างวัฒนธรรมให้เกิดการคิดเชิงนวัตกรรม และเกิดการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนตลาดทุนให้พัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน