ธ.ก.ส. เปิดสรรหาเอ็มดีใหม่ ยื่นเอกสารสมัครได้ถึง 11 พ.ย. นี้

Categories : Update News, Finance

Public : 10/07/2022
  ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการ” โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565       ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. โดยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง คุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต้องมีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขององค์กรขนาดใหญ่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี หรือเคยบริหารกิจการที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาท     นอกจากนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การธนาคารเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร เศรษฐกิจ และเศรษฐกิจชุมชน มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารได้ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 16 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือดาวน์โหลดได้ทีเว็บไซต์ ธ.ก.ส.