PTTGC ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2565ของตลาดหลักทรัพย์

Categories : Update News, Stock Market, ESG News

Public : 10/10/2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI(Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัท จดทะเบียน (บจ.) ผ่านการคัดเลือก 170 บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 144 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่า บจ. ไทยมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 

ทั้งนี้บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ติด1ใน 170 บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนTHSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มธุรกิจกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากการเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับทุกบริษัทรวม 19 หมวด และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมีตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบและความเสี่ยงจากการใช้น้ำ กลุ่มธุรกิจการเงินมีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินหรือการประกันภัย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

บจ. ที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป ไม่เป็นบริษัทที่ถูกกล่าวโทษหรือได้รับการตัดสินความผิดจากหน่วยงานทางการ มีผลกำไรสุทธิ 3 ใน 5 ปีย้อนหลัง เป็นต้น จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี

อย่างไรก็ตามในส่วนของ PTTGC  ได้ระบุในคำอธิบายงบการเงินงวดล่าสุดว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญและ  ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนที่สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และสิ่งแวดล้อม (Environment – Social – Governance: ESG) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมุ่งเน้น การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยมีความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่การดำเนินการตามแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Efficiency-driven: บริษัทฯ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ขอบเขต 1 และ 2ได้ตามเป้าหมาย • Portfolio-driven: เดินหน้าปรับสัดส่วนธุรกิจมุ่งสู่ธุรกิจที่มีการปล่อยคาร์บอนต่ำ โดยโครงการพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง(Recycle Plant) ประเภท rPETและrHDPE กำลังการผลิต 45,000 ตันต่อปี คาดว่าผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3/65

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากภาคสังคมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ให้ความสำคัญกับการจัดการและคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำโครงการ “YOUเทิร์น…แยกเพื่อให้” โดยขยะพลาสติกที่ได้รับมาจะถูกนำไปสร้างประโยชน์หลากหลาย เช่นนำไปจัดทำชุดให้พนักงานกวาดถนนของ กทม. เป็นต้น

โครงการดังกล่าวนอกจากช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

• Compensation-driven: ในเดือนมิ.ย. บริษัทฯร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) ในรูปแบบ CCSHub Modelของกลุ่ม ปตท. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ. 2593

การสร้างคุณค่าสู่สังคมยั่งยืน : สร้างรายได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะอย่างถูก วิธี ผ่านโครงการ Community Waste Management อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีแผนขยายพื้นที่ไปยังชุมชนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว รวมถึงการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซคลิง สร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน