AGE ปลื้มขึ้นทำเนียบรายชื่อหุ้นหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องปีที่ 5

Categories : Stock Market

Public : 10/12/2022
ตอกย้ำความเป็นผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์แบบครบวงจร ขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบอส “พนม ควรสถาพร”ล่าสุดได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทที่ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (Thailand Sustainability Investment 2022 : THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ผู้ร่วมตลาดทุนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์การลงทุน ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงิน และใช้ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วย