BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/22 หรือ Bualuang Thanarat 6/22 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 12-18 ตุลาคม 2565

Categories : Uncategorized

Public : 10/12/2022

BBLAM เสนอขาย IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/22  หรือ  Bualuang Thanarat 6/22 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 12-18 ตุลาคม 2565

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPOกองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 6/22 หรือ Bualuang Thanarat 6/22  (B6/22) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 0.90% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 6/22 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าว ตามวันที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  และไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น

กองทุน  B6/22  ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน     กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี  (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี   (B-TNTV)  หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ที่สนใจ   สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน  B6/22    หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่   BBLAM   โทร. 0 2674 6488 กด   หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน    ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ    บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน